Landsbygdsprogrammets stöd för miljöåtgärderna i Näshagen

På Adamsberg fanns, som kartor från både 1700-talets första år och 1830-talet visar, namngivna hagmarker (stora som små) utbredda.

Hagmarkerna har under de senaste 30 åren tyvärr blivit svåra att sköta beroende på svårigheterna att hålla stängslade betande djur. Samtidigt som djurhållningen har förändrats så har det blivit viktigt att ta bort taggtråden och göra andra förbättringar för att öka miljövärden.

Landsbygdsprogrammets stöd för miljöåtgärderna i Näshagen

Gårdens ägare har sett det som viktigt att rädda hagmarkens miljövärden. Det har blivit möjligt genom de pengar Skogens miljövärden inom lantbruksprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling) har ställt till förfogande. Miljövården har därvid  bl a innefattat att framförallt ekar huggits fram från främst gran, det har även huggits fram skogslind samt större hasselbuketter för att återställa hagmarkernas miljövärden. Skogsskötseln har tagit stor hänsyn till aspar och hålträd med vedsvamp, samtidigt som man i avverkningarna tagit hänsyn och anpassat sig efter det rika örtbestånd och alla de fornminnen som också finns inom området.